تبلیغات
سرنوشتــ رآ میتواךּ از سر نوشتــ.. - مـــن و تـــو
 
شعآر:. پشتکآر مآכر سرنوشتــ اَستــ و سرنوشتــ رآ مـﮯتوآבּ از سرنوشتــ

 

مـــכּ کــﮧ از کوﮮ تو بیروכּ نرود پآﮮ خیآلــم

 

نکنـــد فرق بــﮧ حآلــم

 

چــﮧ برانــﮯ..چــﮧ بخوانــﮯ

 

چــﮧ بــﮧ اوجــم بکشــآنـﮯ..

 

نـﮧ مـכּ آنــم کــﮧ برنجـم..

 

نـﮧ تو آنـﮯ کـﮧ برانــﮯ…

 

 

  
تاریخ انتشار : پنجشنبه 6 مهر 1391 | نظرات ()
 
   
یادمان باشد حرفی نزنیم که به کسی بر بخورد نگاهی نکنیم که دل کسی بلرزد خطی ننویسیم که آزار دهد کسی را یادمان باشد که روز و روزگار خوش است وتنها دل ما دل نیست